Workshop wichelroede (6)

 • Historisch overzicht
   Om te beginnen gaf Wim Zanstra een overzicht van de activiteiten en denkbeelden tot nu toe met betrekking tot het wichelroede effect. Op 14 juni 1996 werd door mensen van de wegenbouw gezocht naar de afvoerleidingen van de huizen in de Harm Kuperstraat te Appingedam. Zij deden dat met behulp van een wichelroede en nog geen uur later kon de spreker het ook en startte hij het onderzoek naar de oorzaak hiervan. De gebruikte staafjes waren L-vormig met een handvat van 15 cm en een lengte van 45 cm. Al snel werd duidelijk dat het materiaal van de staafjes er niet toe doet en dat er een effect moet optreden in het lichaam, een minimale spierbeweging in de armen, dat door de staafjes zichtbaar kan worden gemaakt. Verder onderzoek bracht aan het licht dat een dergelijk effect in het lichaam een gevolg moet zijn van elektrische en/of magnetische variaties die inwerken op de elektrische stroompjes die in de zenuwen lopen en die daardoor de spieren aansturen. Dergelijke variaties in het lichaam ontstaan door te bewegen door niet-homogene elektrische en/of magnetische velden, of door stil te staan in deze velden die zelf variëren in de tijd. De verklaring hiervan is gebaseerd op de natuurkundige wetten van het elektromagnetisme.
   Met deze kennis werd in de zomer van het jaar 2001 een onderzoek gedaan naar de bodemstructuren van de Duitse Rieskrater die 15 miljoen jaar geleden door de inslag van een meteoriet is ontstaan. Op de rand van de krater met een diameter van ruim 20 kilometer was veel ijzerhoudend gesteente terecht gekomen dat de homogeniteit van het aardse magneetveld drastisch verstoort. Met de wichelroede is dat duidelijk aan te tonen. Dat in tegenstelling tot het kalksteenrijke inwendige van de krater waarboven het magneetveld uiterst homogeen is en de wichelroede dus geen uitslag vertoont. Een verslag van dit onderzoek werd geweigerd door de tijdschriften "Zenit" en "Sterne und Weltraum", hetgeen ertoe leidde dat bij de "Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond" in 2006 op amateurbasis in de vorm van workshops met een wetenschappelijk onderzoek naar het wichelroede effect werd begonnen. De verslagen en artikelen hierover zijn te vinden onder het hoofdstuk Waarnemen... en dan ?.
   De workshops mondden uit in een uitvoerige test op 14 juni 2008, waaruit wel kon worden afgeleid dat de resultaten niet puur op het toeval berustten, maar waarbij ook door een organisatiefout de mogelijke invloed van de voorkennis niet onderzocht kon worden. Het is immers altijd mogelijk om bewust de spieren te bewegen, maar bij het wichelen dient dit effect te worden uitgeschakeld en moet onbewust gereageerd worden op de elektromagnetische variaties.
 • De nieuwe plannen
   Doordat bij de test op 14 juni 2008 veel hinder werd ondervonden van de "storingen" in de testruimte, werd besloten om bij het verdere onderzoek niet meer te lopen, maar stil te blijven staan en de elektrische en magnetische velden te variëren ten opzichte van de proefpersoon. Daartoe werden twee nieuwe proeven bedacht. Als eerste kwamen Henk Leeuw en Louis Hijlkema met de proef met het karretje. Daarop kan zowel zichtbaar of onzichtbaar al of niet een elektromagnetische bron worden geplaatst en aan de proefpersoon worden voorbij gereden. Het karretje zelf bevat geen metalen onderdelen en kan dus geen storende factor zijn. De proef met een spoel met ijzerkern werd gemaakt door Klaas Bus. Hierbij is het de bedoeling om de sterkte van het magneetveld te variëren en de stilstaande proefpersoon daarop te laten reageren. Tijdens de workshop-5 op 24 april 2010 bleek dat beide nieuwe proeven redelijk aan de eisen voldeden. De vaste storingen in de testruimte konden worden geëlimineerd.
   Inmiddels is er nog een nieuw idee van Dick Krol geïntroduceerd, namelijk het gebruik van niet-geleidende wichelroedestaafjes, gemaakt van pvc lasdraad net een dikte van 4 mm. Hierin kunnen geen elektrische stroompjes en bijbehorende magnetische velden ontstaan en zij kunnen ook geen krachten ondervinden van uitwendige elektrische en/of magnetische velden. Vooropgesteld is wel dat een eventuele statische elektriciteit op de staafjes door vocht of vet kan worden voorkomen. Tijdens deze workshop hebben de 12 deelnemers beide genoemde proeven ieder vijf maal kunnen uitvoeren. Het totale resultaat bij de proef met het karretje waren 27 correcte uitslagen bij 55 deelproefjes door 11 personen, hetgeen nog in het bereik van het binomiale toeval valt. Alleen Dick Krol, Klaas Oostland en Ruth Favarger vielen buiten het toevalsbereik. De proef met de spoel kon door niemand goed worden gedaan, waarschijnlijk door één of ander defect.
 • Wat willen we eerst weten
   De verdere proefnemingen zullen zo goed en zo wetenschappelijk mogelijk op een statistische wijze moeten worden uitgevoerd. Er zijn vele vragen te beantwoorden. Is er verschil in de wichelroede reactie bij elektrische of magnetische variatie, lopen of stilstaan, geleidende of niet-geleidende staafjes, voorkennis of geen voorkennis, gebruik van wel of geen geleidende armbandjes, met een voorwerp wel of niet in een kooi van Faraday, etc. Hierop kan een behoorlijk schema van onderzoek worden gebaseerd, dat echter stukje voor stukje kan worden uitgevoerd. Zie onderstaand overzicht. Het idee is om in eerste instantie bij staande proefpersonen het eventuele effect van voorkennis te onderzoeken bij proeven met magnetische variaties, de proef met het karretje en de proef met de spoel. Eigenlijk zou de proefpersoon iedere proef zeker 20 maal moeten herhalen om enige statistische waarde aan de resultaten te kunnen hechten. Op één morgen of middag zullen daarom slechts twee proefpersonen in de gelegenheid zijn aan de test deel te nemen. De test zal dus over langere tijd uitgesmeerd moeten worden.
 • Nog enkele voorwaarden
   Om zo betrouwbaar mogelijk de vaardigheid van het wichelen te kunnen uitvoeren zijn toch enkele belangrijke voorwaarden noodzakelijk.

   1. Maak gebruik van niet-geleidende wichelroedestaafjes die met een vochtig of vet doekje ook vrij van statische lading gemaakt zijn.
   2. Loop of sta op schoenen met goed isolerende zolen.
   3. Draag geen metalen bandjes om armen, hals, hoofd, borst en/of middel.
   4. Vermijd elektrische en/of magnetische storingen in de buurt.
   5. Wees ontspannen, kies een goede houding en oefen veel.
   6. Schakel de eigen aansturing van de spieren uit.
  Wtz / Aamh